Terms of Use - Greek

Terms of Use - Greek

Masimo SafetyNet™
Όροι χρήσης

 

Αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης της Masimo SafetyNet™ (εφεξής, οι “Όροι”) και προβαίνετε στη σύναψη μίας νομικώς δεσμευτικής σύμβασης με τη Masimo Österreich GmbH, με έδρα επί της οδού Mariahilfer Straße 136, 1150, στη Βιέννη της Αυστρίας (εφεξής, η “Masimo”) εκ μέρους της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας που εκπροσωπείτε, αλλά και εσείς προσωπικά (εφεξής συλλογικώς, “εσείς”) με το πάτημα του “Αποδέχομαι” ή δια της μεταφόρτωσης, εγκατάστασης, πρόσβασης ή χρήσης της εφαρμογής κινητού SafetyNet (εφεξής ως “Εφαρμογή SafetyNet”) ή απομακρυσμένου λογισμικού ως υπηρεσίας ή των προσφερόμενων υπηρεσιών “cloud services” (“Υπηρεσίες SafetyNet ” – και η εφαρμογή SafetyNet App αναφέρονται από κοινού ως “SafetyNet”).

Θα πρέπει να αποφύγετε να πατήσετε “Αποδέχομαι” και να μη μεταφορτώσετε, εγκαταστήσετε, προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SafetyNet ή τις Υπηρεσίες SafetyNet εάν δεν είστε τουλάχιστον 18 ετών ή εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένος να δεσμεύετε την οντότητα που εκπροσωπείτε ή εάν δεν συναινείτε με τους παρόντες Όρους - υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις η Masimo δεν επιτρέπει σε εσάς τη μεταφόρτωση, εγκατάσταση, πρόσβαση ή χρήση του SafetyNet. Τυχόν χρήση χωρίς άδεια συνιστά παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονική κατάχρηση καθώς και παράβαση της ποινικής νομοθεσίας.

Η Masimo επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, να διακόπτει ή να περιορίζει και να ανακαλεί την πρόσβαση στο SafetyNet κατά την απόλυτη κρίση της ίδιας, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης. Δύνασθε να διακόψετε τη χρήση του SafetyNet σε οποιοδήποτε χρόνο.

1. Περιορισμένη λειτουργικότητα: Η Masimo καθιστά την Εφαρμογή SafetyNet και τις Υπηρεσίες SafetyNet διαθέσιμες ως εργαλεία για άτομα τα οποία επιθυμούν την καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες SafetyNet για την εξ’ αποστάσεως εποπτεία της υγείας ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης σε ιατρικές συσκευές συνταγογράφησης. Η Masimo θα δύναται να χρησιμοποιεί πληροφορίες που διοχετεύονται μέσω της Εφαρμογής SafetyNet App και των Υπηρεσιών SafetyNet για να βελτιώσει και να αναπτύξει περαιτέρω το SafetyNet, όπως και άλλες υπηρεσίες και ιατρικές συσκευές. Ούτε η Εφαρμογή SafetyNet ούτε οι Υπηρεσίες SafetyNet ως έχουν δεν προσφέρονται ως ιατρική συσκευή για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή υγειονομικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τη Masimo μέσω της Εφαρμογής SafetyNet, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, γραφημάτων, εικόνων και άλλου περιεχομένου, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν σκοπεύει να λειτουργήσει ή να αντικαταστήσει τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, τη διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιαδήποτε ιατρικής κατάστασης. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να στηρίζεστε στο ως άνω περιεχόμενο για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Δεν δημιουργείται σχέση ιατρού-ασθενούς μέσω της εκ μέρους σας χρήσης του SafetyNet, ή από το περιεχόμενό τους, ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχονται από τη Masimo. Θα πρέπει πάντοτε να αναζητάτε τη συμβουλή ιατρού ή άλλου ειδικευμένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση που έχετε απορίες επί οποιωνδήποτε ζητημάτων σωματικής ή διανοητικής υγείας ή σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία η οποία περιήλθε σε γνώση σας από τη χρήση της Εφαρμογής SafetyNet. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοείτε επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή να καθυστερείτε την αναζήτηση τέτοιων συμβουλών καθώς και της διάγνωσης, ή θεραπείας βασιζόμενοι σε οτιδήποτε διαβάζετε ή μαθαίνετε μέσω της εφαρμογής SafetyNet. Ακόμη, θα πρέπει να συμβουλεύεστε ιατρό ή άλλο εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση που έχετε απορίες επί ορισμένης ασθένειας, και προτού ακολουθήσετε κάποια φαρμακευτική αγωγή, μεταβάλετε τη διατροφή σας, ή ξεκινήσετε/διακόψετε οποιαδήποτε ιατρική ή άλλη θεραπεία. Μην αγνοήσετε ή καθυστερήσετε να λάβετε επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές εξαιτίας οποιαδήποτε πληροφορίας ή άλλου περιεχομένου που σας γνωστοποιείται μέσω του SafetyNet.

2. Αποποίηση Εγγυήσεων. ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΥΝΑΣΘΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ. Η MASIMO ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ SAFETYNET ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΑΝ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ SAFETYNET ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΟΡΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Η ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΦΥΣΙΚΗ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΟΠΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η MASIMO ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ.

3. Περιορισμός Ευθύνης. Καμία διάταξη στους παρόντες Όρους δεν στοχεύει στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης της Masimo για θάνατο ή σωματική βλάβη, απάτη, δόλια ψευδή παράσταση ή άλλη ευθύνη, η οποία δεν εξαιρείται εκ του νόμου. Η Masimo δεν ευθύνεται για (α) απώλειες που δεν οφείλονται στην εκ μέρους της Masimo παραβίαση των παρόντων Όρων ή (β) κάθε απώλεια ή ζημία, η οποία κατά το χρόνο της κατάρτισης της παρούσας σύμβασης με εσάς δεν μπορούσε να προβλεφθεί εύλογα ως συνέπεια από την εκ μέρους της Masimo παραβίασης των παρόντων Όρων. Στο μέτρο που κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τόσο η Masimo όσο και οι θυγατρικές της δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, συμπωματική, έμμεση, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως εάν η απαίτηση ή η ζημία βασίζονται σε εγγύηση, σύμβαση, εξωσυμβατική ευθύνη, αντικειμενική ευθύνη ή ευθύνη με βάση οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών, σε σχέση με τη χρήση, ή αδυναμία χρήσης, του SafetyNet. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου, η Masimo δεν θα φέρει ευθύνη λόγω καθυστέρησης ή ελαττωματικής εκτέλεσης, η οποία οφείλεται σε λόγους που εκπίπτουν της σφαίρας ευλόγου ελέγχου της ίδιας.

4. Περιορισμός Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που αποδέχεστε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους, η Masimo σας παρέχει μη-αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, ανεκχώρητο, ανακλητό, ατελές και περιορισμένο δικαίωμα (Α) να εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή SafetyNet, σε έκδοση κωδικού αντικειμένου σε smartphone ή κινητή συσκευή και (Β) να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες SafetyNet μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού σε σχέση με το SafetyNet (και για τους Χρήστες Apple (όπως ορίζονται κατωτέρω), σε συσκευή Apple ή Mac η οποία τους σας ανήκει ή την οποία ελέγχετε και όπως επιτρέπεται από του “Όρους Χρήσεις” που προβλέπονται στους όρους παροχής υπηρεσιών στο Κατάστημα Εφαρμογών της Apple, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html). Παρά την ανωτέρω αμεταβίβαστη άδεια, το SafetyNet δύναται να προσπελαστεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους λογαριασμούς που συσχετίζονται με εσάς, μέσω της Οικογενειακής Κοινής Χρήσης της Apple ή της αγοράς μεγάλων πσοοτήτων. Η Masimo επιφυλάσσεται της ιδιοκτησίας της και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων δεν αναφέρονται ρητώς σους παρόντες Όρους.

5. Επιλογή Δικαίου. Οι παρόντες Όροι καθώς και κάθε διαφορά που ανακύπτει από αυτούς ή σε σχέση με τους όρους SafetyNet (εφεξής η “Διαφορά”) θα διέπεται από το δίκαιο της Αυστρίας. Παρά τα ανωτέρω, εάν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή, εφαρμόζονται οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του κράτους της κατοικίας σας. Οποιαδήποτε Διαφορά θα υπόκειται αποκλειστικώς σε διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες και υπό την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου του Παρισιού (“ICC”) στη Βιέννη, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου γίνεται χρήση του SafetyNet για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς ή των καταναλωτών, οι οποίοι δικαιούνται να εγείρουν διαδικασίες ενώπιων των δικαστηρίων του τόπου της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μία ιστοσελίδα για εναλλακτική επίλυση διαφορών, αφιερωμένη στην αρωγή καταναλωτών, πελατών και εμπόρων σε σχέση με την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η Masimo δε συμμετέχει ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ενώπιων οντότητας που έχει συσταθεί για την εναλλακτική επίλυση διαφορών με καταναλωτές.