Terms of Use - Dutch

Terms of Use - Dutch

Masimo SafetyNet™
Gebruiksvoorwaarden

 

U aanvaardt deze Masimo SafetyNet™ Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") en sluit een wettelijk afdwingbare overeenkomst met Masimo Österreich GmbH, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wenen, Oostenrijk ("Masimo") namens het bedrijf dat of andere rechtspersoon die u vertegenwoordigt, alsmede u persoonlijk (hierna gezamenlijk "u") door te klikken op "Akkoord" of door de mobiele SafetyNet-applicatie ("SafetyNet App") of het aanbod van software-as-a-service of "clouddiensten" op afstand ("SafetyNet-diensten" - met de SafetyNet App gezamenlijk "SafetyNet" genoemd) te downloaden, te installeren, te openen of te gebruiken.

Klik niet op "Akkoord" en download, installeer, open en gebruik de SafetyNet App of SafetyNet-diensten niet als u niet minstens 18 jaar oud bent, als u niet bevoegd bent om de entiteit die u vertegenwoordigt te binden, of als u niet wilt instemmen met de Voorwaarden; onder dergelijke omstandigheden staat Masimo u niet toe om SafetyNet te downloaden, te installeren, er toegang toe te verkrijgen of te gebruiken. Gebruik zonder toestemming vormt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, computermisbruik en een schending van het strafrecht.

Masimo behoudt zich het recht voor om de toegang tot SafetyNet naar eigen goeddunken te wijzigen, stop te zetten, te beperken of te beëindigen, met inachtneming van een redelijke voorafgaande melding. U kunt het gebruik van SafetyNet te allen tijde stopzetten.

1. Beperkte Functionaliteit: Masimo stelt de SafetyNet App en SafetyNet-diensten beschikbaar als hulpmiddelen voor personen die hun gezondheidsinformatie willen volgen en met anderen willen delen, inclusief met zorgverleners die toegang hebben tot de SafetyNet-diensten om de gezondheid van de patiënt op afstand te monitoren, onder meer door verbinding te maken met medische hulpmiddelen op recept. Masimo zal gegevens die via de SafetyNet App en SafetyNet-diensten worden verzonden gebruiken om SafetyNet-diensten en andere diensten en medische hulpmiddelen te verbeteren en verder te ontwikkelen. Noch de SafetyNet App, noch de SafetyNet-diensten als zodanig worden aangeboden als medisch hulpmiddel voor diagnostische, behandelings- of gezondheidsdoeleinden. Elke content die Masimo via de SafetyNet App verstrekt, inclusief alle tekst, afbeeldingen en andere inhoud, wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en is niet bedoeld als, of vervanging van, professioneel medisch advies, diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige gezondheidstoestand, en u dient hier niet op te vertrouwen. Er wordt geen arts-patiëntrelatie gevormd door uw gebruik van SafetyNet, de inhoud ervan of enige informatie die Masimo verstrekt. U dient altijd advies in te winnen bij een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand of over de informatie die u van de SafetyNet-app ontvangt. U mag nooit professioneel medisch advies negeren of het zoeken naar professioneel medisch advies, diagnose of behandeling uitstellen op basis van wat u leest of verkrijgt via de SafetyNet App. U dient uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen als u vragen heeft over een medische aandoening en voordat u een geneesmiddel gebruikt, uw dieet wijzigt of een medische of andere gezondheidsbehandeling begint of stopt. Negeer of vertraag het verkrijgen van professioneel medisch advies niet vanwege informatie of andere inhoud die u van SafetyNet krijgt.

2. Uitsluiting van Garantie. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN DOET AFBREUK AAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE U ALS CONSUMENT HEBT EN DIE U CONTRACTUEEL NIET KUNT WIJZIGEN EN WAARVAN U GEEN AFSTAND KUNT DOEN. MASIMO BIEDT SAFETYNET ZONDER GARANTIE OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK, ANDERS DAN DIE HET VERPLICHT IS AAN TE BIEDEN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT VAN UW RECHTSGEBIED. DE SAFETYNET APP IS NIET ONTWORPEN, GEFABRICEERD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK OF WEDERVERKOOP ALS ONLINE CONTROLEAPPARATUUR IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN DIE FOUTLOZE PRESTATIES VEREISEN, ZOALS BIJ DE WERKING VAN DIRECTE LEVENSONDERSTEUNENDE MACHINES, WAARBIJ HET UITVALLEN VAN DE SOFTWARE RECHTSTREEKS KAN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE- OF MILIEUSCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST MASIMO IN HET BIJZONDER ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR DIT DOEL VAN DE HAND.

3. Beperking van de Aansprakelijkheid. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van Masimo uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel, fraude, frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of enige aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten. Masimo is niet verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet zijn veroorzaakt door de schending van deze Voorwaarden door Masimo; of (ii) verlies of schade die ten tijde van de totstandkoming van het betreffende contract met u geen redelijkerwijs te verwachten gevolg was van de schending van deze Voorwaarden door Masimo. Voor zover dit niet verboden is door de toepasselijke wetgeving, is Masimo of zijn gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade, ongeacht of de vordering of de schade gebaseerd is op garantie, contract, buitencontractuele aansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, zelfs indien een partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, in verband met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, SafetyNet. Masimo kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of gebrek in de uitvoering als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle van Masimo liggen.

4. Beperkte Rechten. Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden aanvaardt en naleeft, verleent Masimo u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar, royaltyvrij en beperkt recht om (A) de SafetyNet App te installeren en te gebruiken, in objectcodeversie, op uw smartphone of mobiele apparaat en (B) toegang te verkrijgen tot de SafetyNet-diensten via een webbrowser voor gebruik in verband met SafetyNet (en voor Apple gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd), op een Apple- of Mac-apparaat dat u bezit of beheert en zoals toegestaan door de "Gebruiksregels" die zijn uiteengezet in de servicevoorwaarden voor de Apple App Store en die beschikbaar zijn via https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html). Niettegenstaande de niet-overdraagbare licentie hierboven, mag toegang tot SafetyNet worden verkregen en mag SafetyNet gebruikt worden door andere accounts die met u verbonden zijn via Apple Family Sharing of volumeaankopen. Masimo behoudt zich het eigendomsrecht en alle andere rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend.

5. Rechtskeuze. Op deze voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of SafetyNet ("Geschil") is Oostenrijks recht van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande zijn, indien u een consument bent, de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont van toepassing. Elk geschil is uitsluitend onderworpen aan arbitrage volgens de regels en onder auspiciën van de Internationale Kamer van Koophandel, Parijs ("ICC") in Wenen, met als uitzondering dat personen die SafetyNet gebruiken voor persoonlijke, familiaire of huishoudelijke doeleinden of als consument, het recht hebben om een procedure te starten bij de rechtbanken van hun woonplaats. Masimo verplicht niet, en is niet verplicht om deel te nemen aan alternatieve-geschillenbeslechtingsprocedures bij een alternatieve-geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten. De Europese Commissie biedt een website voor onlinegeschillenbeslechting aan, die bedoeld is om consumenten en ondernemers te helpen hun geschillen buitengerechtelijk te beslechten, en die beschikbaar is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.